House in Minami-azabu by Hitoshi WakamatsuAUTHOR:

Hitoshi Wakamatsu

YEAR:

2011

LOCATION:

TokyoJapan

PHOTOGRAPHS:

image © Hitoshi Wakamatsu

SOURCE:

japlusu